Lidový dům

Upozornění – webové stránky jsou nyní v údržbě

Z důvodu aktualizace a předělávání webových stránek MKS Lidový dům Blovice mohou být uvedené informace neaktuální.

Nově Lidový dům také na Facebooku: https://www.facebook.com/ldblovice

Akce naleznete také na webu města: https://www.blovice-mesto.cz/kalendar-akci/


Historie:

Lidový dům v Blovicích byl postaven v roce 1927. Prakticky po celou dobu své existence slouží společenským a kulturním účelům.

Sídlo zde měly různé městské kulturní instituce, několik let byl sídlem ZK ROH místního závodu Škoda.

Roku 1980 přešel Lidový dům do majetku města Blovice a od té doby je sídlem městského kulturního střediska.

Zásadní přestavbou prošel v roce 2009 – 2010 a od té doby je v Lidovém domě i městská knihovna.

Otevření Lidového domu

1.září 2010 byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Lidový dům a v něm umístěná nová knihovna. Přesně 13 měsíců od předání stavby a rok od okamžiku, kdy bagr srovnal starý objekt se zemí, jsme mohli otevřít novou krásnou budovu, na kterou mohou být Blovice právem hrdi. Splnil se tak náš velký sen, mít pod jednou střechou kulturní středisko i knihovnu. Považuji tento den, kdy po více než 80 letech byla část Lidového domu zcela zásadně zrekonstruována a knihovna získala poprvé v historii zcela nové prostory, za kulturní svátek pro naše město. Za to, že se tak stalo, bych chtěla poděkovat jménem svým, jménem všech svých kolegyň ale především jménem tisíců návštěvníků Lidového domu a tisíců čtenářů knihovny. Děkuji celému městskému zastupitelstvu, především pak starostovi města panu Janu Poduškovi a členu městské rady panu Bc.Robertu Zelenkovi, kteří dle mého názoru měli největší podíl na získání dotace. Dále bych chtěla poděkovat firmě EXPO GROUP, IGC Blovice, která vybavovala interiér budovy. Děkuji panu Miroslavu Sýkorovi za vstřícnost k našim požadavkům a panu Janu Maškovi za vynikající bezproblémovou spolupráci.

Ladislava Krňoulová

Jak akce začala a jak probíhala

Realizace projektu Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti byla zahájena zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovatel Adestik s.r.o. a následně pak zpracováním žádosti do ROP NUTS II Jihozápad zpracovatel Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Žádost o dotaci byla podána 30.6.2008 do 3. výzvy v rámci oblasti podpory 2.3.

Na podzim bylo rozhodnuto o přidělení dotace, byla dokončena dokumentace pro stavební povolení a vydáno stavební povolení. V lednu 2009 pak byla podepsána smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad o přidělení dotace.

V červnu 2009 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. S vítězným uchazečem, firmou Silba Elstav, byla dne 3.8.2009 podepsána smlouva. Práce na rekonstrukci objektu č.p.78 byly zahájeny dne 4.8.2009 a to demoličními a bouracími pracemi.

Na začátku ledna 2010 došlo k dokončení prací v 1. N.p. a část tohoto podlaží byla dána po domluvě investora a dodavatele do předčasného užívání, tak, aby byl umožněn provoz sálu Lidového domu.

Souběžně bylo vyhlášeno výběrové řízení  na dodávku ICT techniky a na dodávku vybavení interiéru. Dodavatelem kompletního vybavení interiéru se stalo EXPO GROUP, IGC Blovice, ICT techniku instalovala RGO system z Přeštic.

Na akci se pravidelně konaly kontrolní dny, a to každý týden. Na KD jednak proběhla kontrola kvality a postupu prováděných prací a jejich soulad s PD. Současně byly plněny aktivity TDI, autorského dozoru, koordinátora BOZP a manažera projektu. Stavební práce byly ukončeny 31.5.2010 investorskou přejímkou, ze které je pořízen samostatný protokol. V červnu byly ještě odstraněny drobné vady a nedodělky.

Dne 15.6.2010 úspěšně proběhla, na základě investorem podané žádosti, MĚSTSKÝM ÚŘADEM BLOVICE, Odborem stavebním a dopravním závěrečná kontrolní prohlídka. Dne 18.6.2010 byl vydán pod č.j. MUBlov 09246/10/ST/Šle Kolaudační souhlas a stavba byla uvedena do trvalého užívání.

Do realizace projektu bylo v souladu s uzavřenou dohodou o partnerství zapojeno Muzeum jižního Plzeňska. V ípravné fázi se jednalo zejména o konzultaci dispozice objektu. Další zapojení partnera se předpokládá v provozní fázi.

Celkové náklady projektu jsou cca 17 mil Kč, z toho příspěvek EU (ROP NUTS II Jihozápad) činí 15,1 mil Kč. Zbylé prostředky doinvestovalo město Blovice.