Lidový dům Blovice Knihovna

  Přihlášku do podzimního kurzu tance a společenské výchovy naleznete >>zde<< .

O knihovně

Zřizovatel: Městské kulturní středisko Lidový dům
Bělohrobského 78
33601 Blovice
IČO 45330549
Název organizace: Městská knihovna Blovice
Sídlo a adresa: Bělohrobského 78
33601 Blovice
Forma právnické osoby: Příspěvková organizace


Městská knihovna Blovice je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), plní rovněž na základě pověření regionální funkcí služby pro profesionální a neprofesionální knihovny v okolí. Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Bělohrobského 78, Blovice, 336 01 (Zobrazit mapu)

Tel: 371 522 158

E-mail: info@knihovnablovice.cz
Web: www.knihovnablovice.cz

E-mailové kontaktní adresy:

  • Informace o knihovně - info@knihovnablovice.cz
  • Meziknihovní výpůjční služba - mvs@knihovnablovice.cz
  • Monika Petráňová - petranova@knihovnablovice.cz
  • Hana Milotová - milotova@knihovnablovice.cz
  • Alena Marková - markova@knihovnablovice.cz

Ceník služeb

Platný od 01. 04. 2013

Upomínka
Při nedodržení půjčovní doby 5,- Kč
1. po měsíci – neposílá se 20,- Kč
2. po dalším měsíci – neposílá se 40,- Kč
3. po dalších 14 dnech – poštou 80,- Kč
4. předsoudní 200,- Kč
Ceník speciálních služeb knihovny
Odeslání knihy půjčené na MVS 70,- Kč
Zhotovení nového čtenářského průkazu při ztrátě 10,- Kč
Tisk A4 černobíle – jednostranně 3,- Kč
Tisk A4 černobíle – oboustranně 5,- Kč
Tisk A4 barevně – jednostranně 20,- Kč
Využití internetu – započatá 1/4 hodina 10,- Kč
Využití internetu – pro registrované čtenáře 1 hodina zdarma

 

Registrační poplatek na kalendářní rok
Dospělí 160,- Kč
Důchodci 100,- Kč
Děti a studenti 60,- Kč
Rodina (dospělí 100,- + dítě 60,-) 160,- Kč
Jednorázová výpůjčka 40,- Kč
Poškození čárového kódu 10,- Kč
Ztráta nebo poškození knih cena knihy + 50,- Kč
Ztráta nebo poškození časopisu trojnásobná cena

 

Co potřebuji, chci-li se přihlásit do knihovny?

Musíte se osobně dostavit do knihovny a předložit občanský průkaz. Děti do 15 let předloží vyplněnou přihlášku (vyzvednou si osobně u knihovnice), opatřenou podpisem zákonného zástupce. Pak už zbývá jen zaplatit roční poplatek podle platného ceníku a můžete si půjčovat.

Co mám udělat pro to, když chci ukončit členství v knihovně?

Členství v knihovně platí každému čtenáři 1 rok od zaplacení členského poplatku, pokud není obnoveno čtenářem, automaticky zaniká.

Co je to čtenářské konto?

Čtenářské konto je prostředí on-line katalogu, ve kterém můžete zjistit stav svých výpůjček, poplatků, rezervací i datum Vaší poslední návštěvy v knihovně. Pro vstup je nutno zadat číslo čtenářského průkazu.

Kolik knih si lze půjčit domů?

Počet knih není omezen, důležitá je pro čtenáře doba vracení knih.

Na jak dlouho si mohu knihy nebo periodika půjčit?

Výpůjční lhůta pro všechny dokumenty (knihy i periodika) v oddělení pro děti i oddělení pro dospělé je 1 kalendářní měsíc.

Pokud knihy (časopisy) nestihnu přečíst ve výpůjční lhůtě, lze si výpůjčky prodloužit?

Ano, výpůjčky lze prodloužit až dvakrát o 4 týdny, požádá-li o to čtenář před uplynutím výpůjční lhůty a nežádá-li o dokument jiný čtenář (viz rezervace titulu). Výpůjčky je možno prodloužit při vaší osobní návštěvě, telefonicky nebo elektronicky – e-mailem či přes on-line katalog (čtenářské konto). Toto prodloužení se netýká periodik, kde je půjčovní doba nejdéle měsíc.

Co se stane, nestihnu –li vrátit vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě?

Pokud nestihnete vrátit vaše výpůjčky ve stanovené lhůtě, budete muset uhradit poplatky z prodlení dle platného ceníku. První ani druhou upomínku knihovna neposílá poštou, pouze je zaznamenána na vašem čtenářském kontě. Domů vám tedy přijde poštou až 3. a 4. upomínka.

Poplatek z prodlení zaplatím za každý vypůjčený dokument?

Ne, poplatek z prodlení se platí za překročení výpůjční lhůty bez ohledu na počet půjčených dokumentů.

Pokud potřebuji půjčit dokument, který vaše knihovna nemá ve fondu, je nějaká možnost?

Ano, můžeme vám ji zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba je za poplatek dle platného ceníku. Vyřízení služby trvá většinou jeden týden.

Chci si půjčit knihu, kterou máte v knihovně, ale právě nyní ji má půjčenou jiný čtenář. Je nějaká možnost rezervace knihy?

Ano, knihu je možno si rezervovat (tj. zamluvit) buď přímo u knihovnice, telefonicky nebo prostřednictvím on-line katalogu(čtenářské konto). Rezervace dokumentů je bezplatná. Pokud jste knihovně poskytli vaši emailovou adresu, dostanete na ni oznámení o vyřízení vaší rezervace a uložení dokumentu v knihovně.

Mohu komunikovat s knihovnou, aniž bych ji navštívil?

Ano, na našich webových stránkách máte uvedeny všechny možné kontakty. Nejlépe: telefonicky na čísle 371 522 158 nebo emailem info@knihovnablovice.cz.

“Účelem literárního spolku jest seznamovati členy své i širší kruhy, maje při tom zření hlavně k okresu Blovickému, s vynikajícími plody literatury české a s  pokroky vědeckými, odbíráním a rozšiřováním dobrých spisův přispívati k tříbení vkusu literárního, podporovati takto produkci literární, a přispívati k tomu, aby vzdělanost a osvěta vnikaly v širší vrstvy.”

Tak je uveden ve stanovách účel Literárního spolku, který vznikl v květnu roku 1879 a byl základním kamenem pro vznik městské knihovny.

Zprvu sloužila knihovna jen pro členy spolku. Měla své sídlo v hostinci Panský dům, kde jim hostinský nabídl místnost. Scházeli se vždy v úterý a podle domácího a knihovního řádu si knihy půjčovali nejvíce na 14 dní. Prvním knihovníkem se stal František Raušar. Už na konci roku se knihovna stala přístupnou “k volnému užití” a po roce působení měl fond 662 svazky knih a každým rokem se rozrůstal. Ve funkci knihovníka se členové Literárního spolku střídali. V roce 1905 měla knihovna dohromady 1411 svazků knih, které četlo 179 čtenářů.

Po vydání zákona o obecních knihovnách v roce 1919 byla ustavena knihovní rada a knihovna se spojila s Lidovou knihovnou, kterou provozoval Literární spolek a knihovnou Řemeslnické besedy a v roce 1921 byla předána městu v počtu 1521 svazků knih. Byla umístěna na radnici a knihovníkem byl František Konrád.

V období druhé světové války již na počátku roku 1939 se začalo s vyřazováním knih, které neodpovídaly duchu německého režimu. Další revize a vyřazování bylo v roce 1942. Fond knihovny tím velice utrpěl.

Zřízením okresu v roce 1949 se rozšířila působnost knihovny i na okolní obce. V roce 1956 měla knihovna 8372 svazků knih a 326 registrovaných čtenářů, kteří si půjčili 8663 knihy.

V šedesátých letech sídlí knihovna v přízemí budovy staré školy a profesionální knihovnicí je paní Anna Kolářová.

V roce 1973 odchází do důchodu a po ní nastupuje Drahomíra Seidlová. Knihovna slouží pro širokou veřejnost. Navštíví ji 2245 návštěvníků. Má 263 čtenářů, z toho 80 dětí do 15 let, kteří si půjčili 11876 knih. Ve fondu je evidováno 15202 svazky knih.

Do konce roku 1981 byla knihovna zřizována Městským národním výborem v Blovicích, od začátku roku 1982 přešla pod Okresní knihovnu v Přešticích. Ke konci roku 1992 se okresní knihovna ruší a knihovna přechází pod správu města Blovice. Řízením a financováním je pověřeno Městské kulturní středisko v Lidovém domě. V roce 1992 má knihovna ve fondu 19297 svazků knih. Celkem 5975 návštěvníků si půjčí 27471 svazek knih a časopisů. Evidováno má 611 čtenářů, z toho 195 dětí. Po delší době je vybírán registrační poplatek od čtenářů, pro dospělé 30 Kč a pro děti, studenty a důchodce 10 Kč. Zároveň s knihovnou přechází pod správu města i doplňovací oddělení Okresní knihovny, které metodicky řídí a zásobuje okolní knihovny výměnnými soubory knih. Na starost má kolem 30 vesnických knihoven, kam zaváží soubory knih na výměnu a pomáhá dobrovolným knihovníkům s vedením knihoven. Knihovna sídlí již od začátku sedmdesátých let v přízemí budovy staré školy ve dvou místnostech a má ještě dva pomocné sklady, protože prostory již nestačí přibývajícímu počtu knih, ani čtenářům.

Významným rokem pro knihovnu je rok 1995, kdy se podařilo získat nové prostory pro knihovnu po okresním archivu v přízemí dolní budovy radnice. Suché a světlé 4 místnosti vyhovují knihovně a navíc je ještě spojení s doplňovacím oddělením a skladem knihovny v suterénu. Další událostí bylo započetí s automatizací knihovny. V rozpočtu knihovny se našly peníze na nákup knihovnického systému LANius a pořízení počítače s tiskárnou. Začalo se evidencí knih do počítače. Automatizace úspěšně pokračovala i v následujících letech, narušena byla stěhováním v roce 1997 do náhradních prostor v budově staré školy proti Lidovému domu.

r. 2001

byla dokončena první etapa automatizace a mohlo se začít půjčovat přes čárový kód
(od 7. 2.)

r. 2002

knihovna pověřena regionálními funkcemi pro okolní vesnické knihovny

r. 2004

zakoupen další modul knihovnického programu na evidenci souborů knih pro knihovny

přešli jsme na novou verzi knihovnického programu Clavius

r. 2005

výpůjčky knih a časopisů poprvé v historii přesáhly 40 000 svazků

byly zpřístupněny vlastní webové stránky knihovny s On-line katalogem (www.knihovnablovice.cz)

r. 2006

přístup na internet je pro návštěvníky zdarma

r. 2007

zakoupení nového modulu našeho knihovnického systému, který umožňuje posílání emailů našim čtenářům

navýšení pracovního úvazku o 0,5 úvazku

r. 2008

v říjnu prošel úspěšně projekt na novou knihovnu nástavbou Lidového domu z peněz EU

r. 2010

1. 9. 2010 slavnostní otevření knihovny v nových prostorách Lidového domu

 

KNIHOVNÍ  ŘÁD Městské knihovny Blovice

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

výpůjční služby

meziknihovní služby

informační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

cb) informace z oblasti veřejné zprávy,

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

cd) přístup na internet

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje tyto placené služby:

registraci uživatelů

meziknihovní služby

reprografické služby

Tyto služby knihovna poskytuje  v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně     vynaložených nákladů.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel vydal Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů(EU) 2016/679. Směrnice o ochraně osobních údajů v knihovně a Poučení o ochraně osobních údajů jsou přílohou tohoto KŘ.

Čl. 4 - Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7 - Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

které by byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8 - Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady, aby tak předešel případnému postihu při jeho vracení.

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu.

Při nedodržení výpůjční lhůty je uživatel povinen zaplatit poplatky z prodlení dle platného ceníku.

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 9 - Práva a povinnosti uživatelů

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Pak účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Čl.10 - Reprografické a jiné kopírovací služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.- autorský zákon.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá  ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 11 - Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a vzniklou škodu nahradit. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu. Nemůže-li knihovna dokument postrádat, je uživatel povinen nahradit škodu jiným výtiskem téhož titulu nebo fotokopií. V ostatních případech může požadovat jako náhradu jiný titul nebo finanční náhradu.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Čl. 12 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

poplatek z prodlení:

-povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

vymáhání nevrácených výpůjček:

-knihovna vymáhá vrácení dokumentů upomínkami. Po čtyřech upomínkách bez                 výsledku (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

ztráta průkazu uživatele

– za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.

 

V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

Ruší se Knihovní řád ze dne 23.10. 2002

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Blovicích.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

Poučení o ochraně osobních údajů v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR

Vnitřní směrnice pro Městskou knihovnu Blovice v souladu s Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR

 

V Blovicích dne 25.5. 2018

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1

Oficiální webové stránky Města Blovice

Oficiální webové stránky Města Blovice

Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice, příspěvková organizace města Blovice

Bělohrobského 78, 33601 Blovice